Naozaj chcete zmeniť krajinu a/alebo jazyk?
Ak zmeníte krajinu, všetky výrobky budú odstránené z nákupného košíka.


Helaas, dit product is niet verkrijgbaar bij deze vestiging

U kunt dit product eventueel wel online bestellen.

Zmluvné podmienky

Článok 1 Rozsah pôsobnosti

1.1 Štandardné zmluvné podmienky týkajúce sa predaja, ďalej len „štandardné zmluvné podmienky“, sa uplatňujú na všetky objednávky od spoločnosti HG International B.V. a jej pobočiek, ďalej len „HG“, a vylučujú všetky ostatné štandardné zmluvné podmienky. Štandardné zmluvné podmienky boli predložené obchodnej komore Gooiland, Eemland a Flevoland v meste Almere, v Holandsku, pod číslom 39063985. Podmienky je možné bezplatne zaslať na vyžiadanie. Do textu štandardných zmluvných podmienok je tiež možné nahliadnuť na našej webovej lokalite www.HG.eu.

1.2 Ak si objednáte výrobky spoločnosti HG prostredníctvom tejto webovej lokality, vyjadrujete tak svoj súhlas so štandardnými zmluvnými podmienkami.

1.3 Odchýliť sa od štandardných zmluvných podmienok je možné len písomne. V takom prípade sa zachováva platnosť všetkých ostatných ustanovení štandardných zmluvných podmienok.

1.4 Všetky práva a nároky stanovené v štandardných zmluvných odmienkach v prospech spoločnosti HG sa uplatňujú tiež v prospech všetkých sprostredkovateľov alebo tretích strán, ktoré môžu pracovať pre spoločnosť HG.

 

Článok 2 Ponuky/Dohody

2.1 Spoločnosť HG je oprávnená zmeniť svoje ceny, predovšetkým vtedy, keď je to nutné na základe zákonných alebo iných požiadaviek. Všetky ponuky spoločnosti HG sú nezáväzné.

2.2 Ak ste prijali ponuku elektronickými prostriedkami, spoločnosť HG vám ihneď zašle elektronické potvrdenie o doručení vášho súhlasu s ponukou.

2.3 Spoločnosť HG je oprávnená odmietnuť objednávky, pričom toto odmietnutie zdôvodní, alebo spojiť dodanie s osobitnými podmienkami.

2.4 Spoločnosť HG je oprávnená využívať pri plnení vašej objednávky alebo objednávok tretie strany. Nezodpovedá však za žiadne omeškania, ku ktorým môže dôjsť pri dodaní prepravnými spoločnosťami zjednanými spoločnosťou HG. Objednávku doručí doručovacia služba DPD. Ak vám pracovník spoločnosti DPD nebude môcť doručiť zásielku, pretože vás oproti predpokladom nezastihne doma, nechá vám v poštovej schránke oznámenie. Bude na ňom uvedené, kedy sa pokúsi doručiť zásielku znova alebo oznámenie o tom, že zásielka bola presunutá na odberné miesto Pickup. Na odbernom mieste Pickup si môžete vyzdvihnúť zásielku v pracovnom čase, budete však musieť predložiť doklad totožnosti.

2.5 Máte nárok odstúpiť od dohody do 14 kalendárnych dní od doručenia objednaného tovaru. Môžete využiť e-mailovú správu, ktorú pošlete na adresu consumentenservice@hg.eu a uvediete v nej nasledujúce údaje:

– číslo objednávky,

– dátum objednávky,

– dátum doručenia,

– vaše celé meno, adresu a obec.

 

Po odstúpení od dohody ste povinní vrátiť objednané výrobky do 14 kalendárnych dní na adresu:

HG International B.V., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,Holandsko. Nezabudnite uviesť číslo objednávky.

 

Náklady na vrátenie tovaru uhradíte vy.

 

Môžete vrátiť len nepoužité a nepoškodené výrobky a/alebo výrobky s nepoškodenou plombou.

V lehote 14 dní od prijatia vrátených výrobkov vám bude na bankový účet vrátená suma za nákup, z ktorej budú odrátané náklady na doručenie. Použité a poškodené výrobky a/alebo výrobky s poškodenou plombou nebudú preplatené.

2.6 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva spoločnosti HG, je spoločnosť HG oprávnená pozastaviť plnenie objednávky alebo odstúpiť od dohody bez súdnej intervencie v prípade zásahu vyššej moci, pričom vás bude o tejto skutočnosti písomne informovať. Vyššou mocou sa rozumejú všetky okolnosti mimo kontroly spoločnosti HG, ktoré bránia spoločnosti HG, aby čiastočne alebo úplne splnila svoje záväzky voči vám. Uvedené okolnosti zahŕňajú štrajky, požiare, prevádzkové poruchy, prerušenia napájania, omeškané dodávky od dodávateľov alebo nedodanie tovaru od dodávateľov či iných tretích strán. Vyššia moc sa tiež týka prerušenia telekomunikačných alebo iných sietí, spojenia alebo iných komunikačných systémov a/alebo nedostupnosti webovej lokality v ľubovoľnom čase.

 

Článok 3 Ceny a platby

3.1 Ceny pri položkách určených na predaj sú uvedené v eurách vrátane DPH a nezahŕňajú manipulačné a dodacie poplatky.

3.2 Platbu je možné uskutočniť len jedným zo spôsobov platby, ktoré sú k dispozícii v priebehu objednávky. Na objednávku sa môžu vzťahovať ďalšie platby, objednávky alebo iné podmienky. V prípade platby bankovým prevodom alebo žírovým prevodom sa za dátum platby považuje dátum, kedy je suma pripísaná na bankový alebo žírový účet spoločnosti HG.

 

Článok 4 Rôzne

4.1 Nie je možné vyvodzovať žiadne práva zo skutočnosti, že spoločnosť HG môže flexibilne uplatňovať predmetné štandardné zmluvné podmienky.

4.2 Musíte úplne a bezpodmienečne dodržiavať všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva týkajúce sa výrobkov dodávaných spoločnosťou HG.

4.3 Spoločnosť HG nezaručuje, že výrobky, ktoré vám budú dodané, neporušia žiadne právo duševného a/alebo priemyselného vlastníctva tretích strán.

4.4 Webová lokalita spoločnosti HG a všetky jej texty, dokumenty, snímky a zvuk sú v najširšom zmysle slova chránené autorskými právami. Akékoľvek ich šírenie, publikovanie alebo prenášanie musí byť písomne schválené. Spoločnosť HG vylučuje zodpovednosť za akúkoľvek ujmu (priamu, nepriamu alebo následnú), ku ktorej by mohlo dôjsť v dôsledku používania webovej lokality alebo jej obsahu. Spoločnosť HG udržiava a zabezpečuje webovú lokalitu a jej obsah. Neposkytuje však žiadnu záruku, že nebude dochádzať k technickým poruchám. Spoločnosť HG tiež nemôže zaručiť, že používanie webovej lokality a jej obsahu vás ochráni pred tzv. vírusmi a/alebo inými škodlivými aplikáciami. V tejto súvislosti musíte prijať vlastné bezpečnostné opatrenia.

 

Článok 5 Uplatniteľné právne predpisy a príslušný súd

5.1 Predmetné štandardné podmienky a všetky práva, povinnosti, ponuky, objednávky a dohody, ktorých sa týkajú tieto štandardné zmluvné podmienky, sa riadia výlučne holandským právom.

5.2 Všetky spory medzi zmluvnými stranami sa riešia len na príslušnom súde v Holandsku.